Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng website Thế Giới Văn Hóa Online

 

Kết nối với Thế Giới Văn Hóa Online
  • Khi bạn sử dụng các dịch vụ của Thế Giới Văn Hóa Online cũng như liên hệ với tạp chí, bạn đang kết nối với Thế Giới Văn Hóa Online và đồng ý để Thế Giới Văn Hóa Online kết nối với bạn qua e-mail, tin nhắn và thư từ khác. Bạn đồng ý rằng các e-mail, tin nhắn và thư từ khác là văn bản hợp pháp trong những vấn đề liên quan đến luật pháp.

 

Quyền tác giả thương hiệu
  • Tất cả các thông tin do chúng tôi cung cấp, ví dụ như bài viết, hình ảnh, logo, video và các thông tin dạng số khác thuộc quyền sở hữu của Thế Giới Văn Hóa Online và được bảo vệ bởi quyền tác giả quốc tế.
  • Không được sử dụng tất cả những thông tin thuộc quyền sở hữu thương hiệu của Thế Giới Văn Hóa Online, ví dụ như hình ảnh, logo và thiết kế nói chung, cho những mục đích thương mại không do Thế Giới Văn Hóa Online cung cấp.Thế Giới Văn Hóa Online không sở hữu bản quyền hình ảnh và thông tin của những thương hiệu thuộc bên thứ ba.

 

Quyền sử dụng dịch vụ Thế Giới Văn Hóa Online
  • Khi bạn đăng ký dịch vụ cùng Thế Giới Văn Hóa Online, bạn đồng ý với việc Thế Giới Văn Hóa Online cung cấp cho bạn tài khoản có giá trị hữu hạn, không thể chuyển nhượng, không được bán lại dưới bất kỳ hình thức nào. Thương hiệu Thế Giới Văn Hóa Online cũng như logo, hình ảnh, bài viết và các dịch vụ nói chung của tạp chí không được phép tái sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào nếu không có văn bản được xác nhận từ chúng tôi.
loading...